گشته از سیلاب غم چشمان من دریا ، پدر                       من چه گویم بی تو از فردا و فرداها پدر
تکیه گاهی بودی و تنها امید و آرزو                                  بی تو این دنیا ندارد رنگ شادی ها پدر
*****
پدرم دیده به سویت نگران است هنوز                           غم نادیدن تو بار گران است هنوز
آن قدر مهر و وفا بر همگان کردی تو                        نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز
*****
پدرجان یاد آن شب ها که ما را شمع جان بودی                     میان ناامیدی ها چراغ جاودان بودی
برایت زندگی کردن اگرچه رنج و سختی بود                         بنازم همتت بابا صبور و مهربان بودی
*****
ای سفر کرده به معراج به یادت هستیم                  ای پدر ما همگی چشم به راهت هستیم
تو سفر کردی و آسوده شدی از دوران                     همه ماتم زده هر لحظه به یادت هستیم
*****