چشمه پاک نهان در دل کوه                  غنچه سرخ نهان در دل کوه
هیچ کس در پی احساس جوان تو نبود           نگران همه کس،کس نگران تو نبود
*****
جوان رفتم ز دنیا با هزاران آرزو بر دل             به زسیر خاک کردم با دو صد اندوه و غم منزل
گذر آرید اگر خاک من از راه غم خواری                به الحمدی مرا یاد آورید،ای محرمان دل
*****
افسوس که زیبا پسرم تاج سرم رفت           امید و چراغ دل و نور بصرم رفت
زد آتش سوزان اجل،بر گل عمرم                ناگاه از این باغ،گل نوثمرم رفت
*****
چه بی صدا شکسته شد،آینه جوانیت                    نخوانده پاره پاره شد کتاب زندگانیت
*****
نوجوان بودم و ناکام برفتم ز جهان                   بر سر لوحه من آیه الحمد بخوان
*****
ای جوانی که اجل آمد و زد بر سر تو               جای دارد که بمیرد ز غمت مادر تو
*****