رفتی از دیده و داغت به دل ماست هنوز                   هر کجا می نگرم روی تو پیداست هنوز
*****
تو برفتی و خیالت ز مقابل نرود                                 جانم از تن برود،مهر تو از دل نرود
*****
گلچین روزگار عجب با سلیقه است                    می چیند آن گلی که به عالم نمونه است
*****
آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست                   هر کجا هست خدایا به سلامت دارس
*****
مطمئن باش که مهرت نرود از دل ما                          مگر آن روز که در خاک شود منزل ما
*****
بر مزارش همگی نور ببارید که او                           مهر محراب من و ماه شبستان من است
*****
داستان غم هجران تو گفتم با شمع                         آن قدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد
*****
افسوس نشد که در کنارم باشی                          تا مونس قلب غمگسارم باشی
*****
رفت آن که به دل قرار ما بود                               بوی نفسش بهار ما بود
*****
بعد از وفات،تربت ما در زمین مجو                  در سینه های مردم عارف مزار ماست