سوگند به خاک مشک بوی تو حسین                     سوگند به رگ های گلوی تو حسین
در برزخ و در محشر و میزان و صراط               باشم همه جا به جست و جوی تو حسین