آرامگاه پدری مهربان و همسری دلسوز

آرامگاه ابدی مادری فداکار و همسری مهربان

آرامگاه مادری مهربان و فداکار

یک جهان عشق نهان است اینجا

اینجا برای از تو نوشتن فضا کم است

پدرم بارش باران خدا بود

آخرین نگاه تو آغاز غم ما بود

سایه اش ما را پناهی بود و بس

خانه امید ما اینجاست مادر جان

ای غایب از نظر به خدا می سپارمت

تنها اوست که می ماند

تویی در خاطر دلهای ما تا آخرین لحظه

ای رهگذران گنج صفا خفته در اینجا

هرگز فراموشت نخواهیم کرد

مسافر کوچک بهشت

بزرگ خاندان